Saltar apartados

Guia de l'estudiant

 

1.- Objectiu d'aquesta informació.

Amb aquesta guia pretenem facilitar-te tota la informació relacionada i vinculada a la teua activitat universitària en la Facultat d'Educació.

A més a través d'UACloud (a la qual pots accedir des de la pàgina principal de la UA) s'ofereix una opció de docència que permet relacionar alumnat i professorat i accedir a serveis de matrícula, pagament de rebuts, consulta d'expedient acadèmic, i-administració (sol·licitud on-line de certificats i expedició del títol), horaris, anuncis i adreces e-mail dels teus companys

 • L'opció de docència et permetrà relacionar-te amb el professorat: bibliografia de l'assignatura, materials i enllaços establits pel professorat, tutories i consultes més freqüents, fitxa del professor/a, debats, controls i qualificacions, etc.

Preguntes freqüents UACloud

 

2.- Titulacions oferides en la Facultat d'Educació

El Grau és el primer cicle dels ensenyaments universitaris oficials. Té com a finalitat la formació general de l'estudiant orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.

El Màster té com a finalitat adquirir una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, i orientada a l'especialització acadèmica i professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Graus

· Grau en Maestro en Educació Infantil

· Grau en Maestro en Educació Primària

· Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport

Màsters

· Màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

· Màster en Recerca Educativa

 

3.- Accés a estudis de Grau, matrícula, permanència i continuació d'estudis

Accés

El procés d'assignació de les places universitàries es troba regulat en el Reial decret 1892/2008, que va ser modificat al seu torn pel Reial decret 558/2010. Existeixen diferents vies per a accedir a la universitat. Triaràs l'opció que s'adapte a tu en funció dels estudis que estàs cursant o que hages cursat.

L'accés està condicionat pel nombre de places que s'ofereixen i el nombre de sol·licituds que es reben. Les notes de cort són orientatives, serveixen perquè sàpies, més o menys, que qualificació hauràs d'obtenir per a aconseguir la plaça.

Els estudis oficials de Grau tenen com a finalitat l'obtenció d'una formació general, orientada a la preparació per a l'exercici d'activitats de caràcter professional.

En la pàgina web del Negociat d'accés tens la informació que necessites.

Matrícula per al nou alumnat i continuació d'estudis

L'estudi té 240 ECTS, distribuïts en 4 cursos de 60 crèdits cadascun.

 • Matrícula a temps complet: A partir de 48 crèdits ECTS.
 • Matrícula a temps parcial: De 24 a 47 crèdits ECTS.
 • Matrícula reduïda De 6 a 23 crèdits ECTS en atenció a discapacitat. Ací tens el Reglament d'adaptació curricular.

Una vegada finalitzat el termini de preinscripció, s'obrirà el període de matrícula per al nou alumnat. En els següents enllaços tens tota la informació que necessites.

Continuació d'estudis

Altres qüestions relacionades amb la matrícula

 

5.- Accés a estudis de Màster en Recerca Educativa

Segons la Normativa de la Universitat d'Alacant, per a accedir als ensenyaments oficials de Màster Universitari serà necessari:

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de Màster.
 2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un títol universitari obtingut en una Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació prèvia dels seus estudis. En aquest supòsit cal tenir en compte:
 • El Títol no homologat requereix un informe tècnic d'equivalència expedit per la Universitat d'Alacant (CONTÍNUA - Centre de Formació Contínua), pel qual s'haurà d'abonar la taxa corresponent.
 • L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que estiga en possessió el/la interessat/a, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster universitari.
 

6.- Beques, bonificacions i exempcions

Beques

Podràs sol·licitar la beca que concedeix el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, la beca de la Generalitat i l'exempció de taxes de la Universitat d'Alacant. En qualsevol cas, solament et concediran una d'elles.

 • Requisits acadèmics: Nota mitjana mínima establida (segons convocatòria i estudi), percentatge mínim d'aprovats (segons convocatòria i estudi) i nombre de crèdits matriculats tant en el curs anterior com en l'actual.
 • Requisits econòmics: No superar els llindars de renda establits en cada convocatòria i no superar els llindars patrimonials establits en cada convocatòria.

Les sol·licituds de beca s'emplenaran telemàticament a través de les corresponents pàgines web:

L'alumnat que rep beca del MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) o exempció de taxes de la Generalitat Valenciana està exempt del pagament de les taxes acadèmiques de matrícula.

Cobrament cautelar

Si no compleixes algun dels requisits per a sol·licitar beca se t'aplicarà el cobrament cautelar i sí hauràs de pagar les taxes acadèmiques. En cas que se't concedisca la beca sol·licitaràs en la secretaria la devolució de taxes. En la teua UA-Cloud/secretaria /beques tens disponible la informació sobre la teua situació.

Bonificacions i exempcions

L'alumnat podrà ser beneficiari de les bonificacions al fet que es refereix l'article 145 de la Llei 12/1997 de taxes de la Generalitat Valenciana, després d'aportar la documentació acreditativa del dret a la bonificació que sol·licita en el moment de l'inici del curs escolar. Si la documentació s'aporta amb posterioritat i ja s'han pagat els rebuts, l'alumnat podrà sol·licitar la devolució del que haja pagat de més després d'aplicar la bonificació.

Les bonificacions poden ser:

 • Per ser membre de FAMÍLIA NOMBROSA:

- De Categoria general: gaudiran d'un descompte del 50% de les taxes de la matrícula.
- De Categoria especial: gaudiran d'un descompte del 100% de les taxes de la matrícula.

Per a poder gaudir d'aquestes bonificacions, l'alumnat haurà de presentar en la Secretaria original i fotocòpia del Títol de Família Nombrosa en el qual conste que el llibre de Família Nombrosa està renovat, almenys, fins avui d'inici del curs. Per a actualitzar el Títol de Família Nombrosa en el termini més breu possible, pot anar personalment a la següent adreça:

Direcció territorial de Benestar Social - Secció de Tuteles
C/ Fernando Madroñal, 52, 03007 Alacant
Adreça pàgina web: www.bsocial.gva.es

 • Per tenir alguna MINUSVALIDESA:

Les persones afectades per una discapacitat o minusvalidesa igual o superior al 33% podran sol·licitar l'exempció de taxes de matrícula, per al que hauran de presentar certificació d'aqueixa circumstància.

Els certificats acreditatius hauran d'estar actualitzats. Per a actualitzar-los, hauran de dirigir-se a:

Direcció territorial de Benestar Social - Negociat del Centre de Valoració i Orientació al Discapacitat
C/ Fernando Madroñal, 52 03007 Alacant
Adreça pàgina web: www.bsocial.gva.es

 • Per pertànyer a FAMÍLIES MONOPARENTALS
  • Família monoparental de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes.
  • Família monoparental de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes.

Per a sol·licitar/actualitzar el títol de família monoparental pots dirigir-te a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

 • Per ser VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D'acord amb l'article 45.4. de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, gaudiran de l'exempció total les víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Documentació: Segons el previst en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, consituyen mitjà de prova per a l'acreditació:

 1. Qualsevol resolució judicial que reconega, encara que solament siga de forma indiciaria o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la dona previst en aquesta Llei.
 2. Excepcionalment, en absència de la resolució judicial indicada en l'apartat 1, i en tant es dicte la mateixa en el sentit indicat, serà suficient l'informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que existeixen indicis que la demandant és víctima d'aquesta violència.
 • Per ser VÍCTIMA DE BANDES ARMADES I ELEMENTS TERRORISTES:

Les persones afectades per aquesta circumstància podran sol·licitar l'exempció de taxes acadèmiques. Per a açò, hauran de presentar original i fotocòpia del certificat emès pel Ministeri de l'Interior en el qual s'acredite ser víctima de bandes armades i elements terroristes i, en el cas de ser fill/a o cònjuge de la persona reconeguda com a víctima, el llibre de família.

 • Per haver obtingut MATRÍCULA D'HONOR GLOBAL EN SEGUNDO DE BATXILLERAT O PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT:

Les persones que es troben en aquestes circumstàncies estaran exemptes de les taxes acadèmiques, per una sola vegada, el primer curs que inicien els estudis universitaris. Per a açò hauran de lliurar una fotocòpia acarada del certificat corresponent en la Secretaria de la Facultat el mateix dia en què realitzen la matrícula.

 • Per haver obtingut MATRÍCULA D'HONOR en una o diverses assignatures de les matriculades en el mateix estudi i en el curs acadèmic immediat anterior. Aquest descompte s'aplica automàticament en la matrícula.

 

 
 

8.-Mobilitat

Com a estudiant de la Facultat d'Educació tens la possibilitat d'enriquir el teu període d'estudis mitjançant diverses modalitats d'intercanvi, a través de diversos programes de mobilitat nacional i internacional.

Més informació: Secretariat de Mobilitat

 
 
 

11.- Programa d'Acció Tutorial (PAT)

El Programa d'Acció Tutorial de la Universitat d'Alacant és una acció orientada a la millora de l'atenció integral de l'alumnat, que promou el Vicerectorat d'Estudis, Formació i Qualitat, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació (HISSE).La seua durada és d'un curs acadèmic i amb vista a continuïtat en cursos posteriors.

L'estructura de treball del programa està formada per la coordinació general de l'HISSE, que genera un pla de treball marque en el qual s'integra la supervisió, la provisió de recursos formatius i d'orientació, l'avaluació del Programa, i la coordinació de Centre (Facultats i Escola) que assumeix les responsabilitats directes en el si de cada Centre, encarregant-se, entre altres temes, d'adaptar el programa a les peculiaritats de cada Centre, amb la finalitat d'aconseguir una major funcionalitat i rendibilitat.
Per a una major informació es pot consultar el següent enllaç. Informació sobre el PAT.
Els tutors de la Facultat d'Educació estan coordinats per la professora Asunción Lledó Carreres.
Per a més informació podeu consultar el seu blog
 

12.- Calendari acadèmic

 

 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464