Saltar apartados

Accés al Màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Requisits d'accés

 1. Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 2. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger que haja sigut homologat al títol que permet accedir als estudis sol·licitats.
 3. Estar en possessió d'un títol d'educació superior estranger alié a l'EEES no homologat (requereix informe tècnic previ i s'haurà d'abonar la taxa corresponent a "Estudi d'equivalència de títols estrangers per a l'accés als estudis de màster o doctorat per a titulats estrangers sense títol homologat"). L'informe tècnic favorable de l'estudi d'equivalència no implica en cap cas l'homologació del títol estranger ni substitueix a aquesta.
 4. Acreditació Nivell B1 en un idioma estranger: S'acreditarà tenir les competències en un idioma estranger en els supòsits previstos en la normativa d'acreditació de competències lingüístiques de la Universitat d'Alacant. L'alumnat que haja cursat els seus estudis superiors en una llengua estrangera acreditarà directament aquest nivell.

El Centre de Formació Contínua de la Universitat d'Alacant a través del procediment de preinscripció serà l'òrgan encarregat de determinar què titulacions permeten l'accés als ensenyaments del Màster, i per tant per a la docència en l'Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes.

Existeix una reserva del 5 % de places oferides per a discapacitats/des amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %. Igualment hi ha una reserva del 3 % de places oferides per a esportistes d'alt nivell i alt rendiment reconeguts. Per a optar per algun d'aquests dos contingents especials, és indispensable acreditar documentalment que es pertany al col·lectiu pel qual s'opta accedir.

Procediment per a accedir amb títol estranger

 És recomanable que aquells alumnes que no tinguen l'espanyol com a llengua materna, posseïsquen un nivell B2 d'espanyol.

Documentació

La següent documentació s'haurà de presentar en la Secretaria de la Facultat d'Educació una vegada sigues admès/a amb plaça.

 1. DNI, NIE o passaport
 2. Títol universitari estranger que dóna accés al màster legalitzat i traduït oficialment. En el cas de títols homologats: credencial d'homologació.
 3. Certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats, legalitzat i traduït oficialment.
 4. Acreditació Nivell B1 en un idioma estranger: l'alumnat que haja cursat els seus estudis superiors en una llengua estrangera acreditarà directament aquest nivell.

* S'ha de presentar per a cada document, original i fotocòpia per al seu acare

Legalització de títols estrangers

Segons el país d'origen dels documents existeixen diferents tràmits per a dur a terme la legalització. No és necessària la legalització en el cas de documents expedits per autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En els altres casos, hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni de l'Haia.

Traducció oficial de documents

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'acompanyar-se de la seua traducció a qualsevol dels dos idiomes oficials a la Comunitat Valenciana (valencià o castellà), que podrà fer-se per alguns dels següents mitjans:

a) per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol en l'estranger.

b) per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

c) per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

La Universitat d'Alacant a través del Centre Superior d'Idiomes (CSI) disposa d'un servei de traducció oficial de documents.

Nota d'accés

La nota d'accés que tindrà efectes sobre l'expedient de l'alumne/a i per la qual es realitzarà l'admissió i assignació de centres de pràctiques serà:

 • La indicada en el document expedit per l'ANECA d'equivalència de les notes mitjanes d'estudis i títols universitaris realitzats en l'estranger a les corresponents d'estudis espanyols: Obtenció de nota mitjana equivalent
 • En el cas de no presentar el document d'equivalència de l'ANECA, la nota d'admissió i assignació de centres de pràctiques serà de 5
 • Només farà efecte si va acompanyada del certificat acadèmic oficial del seu estudi de procedència i en el seu cas la traducció jurada corresponent. Comprove que aquest certificat inclou l'escala de qualificació. En cas contrari, dirigisca's a la seua universitat perquè li la faciliten.

Les competències en un idioma estranger (Nivell B1) s'acreditaran amb la presentació del títol universitari que dóna accés al màster si s'ha obtingut en un idioma diferent a l'espanyol.

 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Calle Aeroplano, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464