Saltar apartados

Màster en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Objectius del títol i eixides professionals

Objectius

El Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes té com a objectiu la formació inicial del professorat de secundària.

Es vol fer especial incidència en els aspectes didàctics i d'innovació pedagògica. El Màster vol dotar al futur professor a través d'un pràcticum extensiu, dels elements necessaris per a abordar l'activitat professional.

La formació vol anar des del coneixement de la normativa i l'organització dels centres fins a la iniciació en la recerca sobre la pròpia activitat docent.

El coneixement dels adolescents i els problemes del seu entorn social són així mateix objectius propis de la formació oferida en el Màster

Eixides professionals

La formació rebuda en el Màster acredita la formació exigida en l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, que capacita i és requisit per a exercir professionalment en centres d'educació secundària, batxillerat, formació professional i escoles d'idiomes, tant públics com privats (Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, LOE).

Per a més informació adreçar-se a la Conselleria d'Educació

¿Qui ha de cursar el màster?

Segons la Llei Orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i segons la disposició transitòria tercera del RD 1834/2008, de 8 de novembre, els títols de mestre i de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia i els qui estiguen en possessió de llicenciatura o titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acreditaran la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la LOE 2/2006.

En la mateixa situació, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria quarta del citat RD 1834/2008, els qui acrediten haver impartit, fins al terme del curs 2008-2009 (30 setembre 2009), docència durant dos cursos acadèmics complets o, en defecte d'això, 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació secundària obligatòria o de Batxillerat, se'ls reconeixerà aquesta docència com a equivalent a la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la LOE 2/2006

Amb posterioritat a l'1 d'octubre de 2009 no existirà cap exempció , llevat dels estudis de Pedagogia i Psicopedagogia. Tal com indica la circular del Ministeri els qui estigueren cursant els ensenyaments als quals es refereix la disposició transitòria vuitena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i tingueren cursats 180 crèdits dels citats ensenyaments de pedagogia i psicopedagogia d'abans de l'1 d'octubre de 2009, es considerarà que tenen acreditada la formació pedagògica i didàctica estipulada en l'article 100.2 de la Llei Orgànica esmentada.

Els mestres, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia (que no estiguen en el cas anterior) o els d'aquelles titulacions que inclogueren formació pedagògica i didàctica, hauran de realitzar el Màster de Secundària per a accedir als cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyament Secundari, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes (circular del Ministeri)

L'accés al Màster per part dels Professors Tècnics de Formació Professional, pot realitzar-se si posseeixen alguna titulació universitària com ara diplomatura, llicenciatura, enginyeria, arquitectura i enginyeria o arquitectura tècnica.

També podran accedir-hi els titulats dels ensenyaments artístics superiors perquè són equivalents amb caràcter general a algunes de les titulacions assenyalades en el paràgraf superior.

CAL TENIR EN COMPTE que, segons la disposició final quarta del RD 1497/87, el caràcter i validesa dels títols oficials tindran efectes plens des de la data de certificació del pagament dels drets d'expedició dels títols.

Preguntes freqüents

Especialitats del màster i titulacions que donen accés a cadascuna.

Pràctiques

Normativa

  • Conveni entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i la Universitat d'Alacant per a l'organització de la formació pedagògica i didàctica obtinguda a través del màster que habilita per a l'exercici de la docència en educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.
  • ORDRE 30 de setembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del Pràcticum de professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (DOGV 15/10/2009)
  • ORDRE 99/2010, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regulen les modalitats, la convocatòria, el reconeixement, la certificació, el registre i la valoració de les activitats de formació permanent del professorat.

Impresos i tràmits administratius

 

Ací tens disponible la  Guia de l'estudiant

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464