Saltar apartados

Preguntes freqüents

Qui NO ha de cursar el màster?

  • Els qui hagen obtingut una diplomatura de Mestre (qualsevol especialitat) o una llicenciatura en Psicopedagogia o Pedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009. Els qui les obtinguen després d'aquesta data, hauran de realitzar el màster, sense cap excepció.
  • Els qui no estiguen en possessió de títol universitari o equivalent però posseïsquen una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència en els ensenyaments de formació professional i esportius.
    L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, regula la formació pedagògica i didàctica per a aquestes persones. Serà la Conselleria qui determine quines institucions educatives oferiran aquests estudis.

Qui ha de cursar el màster?

Segons la Llei Orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i segons la disposició transitòria tercera del RD 1834/2008, de 8 de novembre, els títols de mestre i de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia  i els dels qui estiguen en possessió de llicenciatura o titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acreditaran la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la LOE 2/2006.

En la mateixa situació, d'acord amb el que estabeix en la disposició transitòria quarta del citat RD 1834/2008, als qui acrediten haver impartit, fins a l'acabament del curs 2008-2009 (30 setembre 2009), docència durant dos cursos acadèmics complets o, si no n'hi ha, 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació secundària obligatòria o de Batxillerat, se'ls reconeixerà aquesta docència com a equivalent a la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la LOE 2/2006

Amb posterioritat a l'1 d'octubre de 2009 no hi haurà cap exempcióexcepte per als estudis de Pedagogia i Psicopedagogia. Tal com indica la circular del Ministeri  els qui estigueren cursant els ensenyaments a les quals es refereix la disposició transitòria octava de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i tingueren cursats 180 crèdits dels ensenyaments esmentats de pedagogia i psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, es considerarà que tenen acreditada la formació pedagògica i didàctica estipulada en l'article 100.2 de la Llei Orgànica esmentada.

Els mestres, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia (que no estiguen en el cas anterior) o els d'aquelles titulacions que inclogueren formació pedagògica i didàctica, hauran de realitzar el Màster de Secundària per a accedir als cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyament Secundari, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes (circular del Ministeri)

L'accés al Màster per part dels Professors Tècnics de Formació Professional, pot realitzar-se si posseeixen alguna titulació universitària com a Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura i Enginyeria o Arquitectura Tècnica.

També hi podran accedir els titulats dels ensenyaments artístics superiors per ser equivalents amb caràcter general a algunes de les titulacions assenyalades en el paràgraf superior.

CAL TENIR EN COMPTE que, segons la disposició final quarta del RD 1497/87, el caràcter i la validesa dels títols oficials tindran efectes plens des de la data de certificació del pagament dels drets de l'expedició d'aquests títols oficials.

Titulació d'accés al màster

No ha de confondre's la titulació d'accés al màster amb la titulació requerida per a l'accés a la funció pública docent d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat, ja que, segons l'article 94 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, la titulació necessària per a impartir docència en aquests ensenyaments és la de Llicenciat, Enginyer o Arquitecte o el Títol de Grau equivalent, sense perjudici de l'habilitació d'altres titulacions que, a l'efecte de docència, s'hagen establit per a determinades matèries (vegeu Annex V del REIAL DECRET 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la llei esmentada.

Quan haurà d'acreditar-se el nivell d'idioma per a accedir al màster?

L'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre estableix l'exigència d'acreditació de nivell B1 en llengua estrangera d'acord amb el Marc  Comú de Referència per a les Llengües.

S'acreditarà que es tenen les competències en un idioma estranger:

  • En els supòsits previstos en les instruccions generals de la Universitat d'Alacant.
  • Mitjançant la superació d'una prova de nivell en la Universitat d'Alacant o en una altra universitat espanyola que acredite el nivell B1.

L'acreditació haurà d'aportar-se en el moment en què l'alumnat realitza la preinscripció al Màster.

Són requisits necessaris per a matricular-s'hi tenir un títol universitari i una acreditació en un idioma estranger.

Nombre de places oferides

S'ofereixen 500 places per a les 19 especialitats

Qui pot presentar-se a les oposicions?

  • Per al Cos de Professorat de Secundària els requisits són Doctor, Graduat, Llicenciat, Arquitecte o Enginyer (o diplomatures equiparables per RD 276/2007, de 23 de febrer)  i el Màster de Secundària.
  • Per a l'accés al Cos de Professors Tècnics els requisits són Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic (o els Graus que els substituïsquen) i el Màster de Secundària.
  • A la Comunitat Valenciana serà requisit l'acreditació de la llengua pròpia o la realització de la corresponent prova d'idioma.
  • Els altres requisits que s'establisquen en les bases de la convocatòria.

És un eximent del màster l'acreditació d'experiència docent?

Segons la Disposició transitòria quarta del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, "als qui acrediten que abans de l'acabament del curs 2008-2009 han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dotze mesos en períodes continus o discontinus [...] se'ls reconeixerà aquesta docència com a equivalent a la formació pedagògica i didàctica en els nivells i en els ensenyaments les especialitats dels quals es regulen en aquest Reial decret" (Educació secundària obligatòria, Batxillerat i Formació professional). En conseqüència, per a la resta d'especialitats que no es regulen en aquest Reial decret, l'acreditació serà reglamentada específicament pel Ministeri en la normativa corresponent.

Les especialitats condicionen per a presentar-se a una especialitat determinada en les oposicions de secundària?

Ha de dirigir-se a la Conselleria, que és qui té la competència en aquestes qüestions.

Conselleria d'Educació. http://www.edu.gva.es/

Telèfon: 900 20 21 22  /  96 386 6332

Puc accedir al màster amb el Títol Superior de Disseny?

Sí, però només a aquelles especialitats on no es requerisca un títol de llicenciat o equiparable a llicenciat a l'efecte de docència. En aquest cas l'especialitat més adequada és: Cicles formatius (Cos Professorat Tècnic Formació Professional).

Tinc el Títol superior d'estètica i vull dedicar-me a fer classes en FP, puc matricular-me en el màster?

Els qui no estiguen en possessió de títol universitari o equivalent encara que posseïsquen una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència no tenen accés al màster.
L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, regula la formació pedagògica i didàctica per a aquestes persones. És la Conselleria qui determina quines institucions educatives ofereixen aquests estudis. Telèfon gratuït 900 20 21 22.

Tinc la llicenciatura de Geografia i Història i, a més, tinc 6 cursos de l'EOI. He de fer alguna prova per a accedir al màster en l'especialitat d'anglès?

No, solament pot accedir a Geografia i Història ja que és el títol que li dóna accés al màster encara que a l'hora d'opositar podria presentar-se a anglès.

Es poden cursar dues especialitats del màster?

¿Per què es vol cursar dues especialitats del màster? Les especialitats docents, ara com ara, no tenen una relació directa amb l'oposició.

No obstant això, dirigeix-te sempre a la Conselleria d'Educació que és qui convoca i estableix les bases d'accés al màster.

Tinc la nacionalitat espanyola però vaig fer els meus estudis universitaris a Turquia (Llicenciatura en Dret). Estic en tràmits d'homologació del títol. Puc accedir al màster? Quina documentació hi he de presentar?

Sí, ja que Turquia també pertany a l'EEES (en la pàgina del màster estan publicats tots els països membres). El procediment que has de seguir és per a títols no homologats.

Necessite el C1 de valencià per a fer el màster?

No, per a accedir al  màster no és necessari aportar cap nivell de valencià , però sí hauràs d'acreditar un  nivell de valencià en els oposicions o presentar-t'a un examen.

Una persona que té un títol oficial universitari que li dóna accés al màster, pot també matricular-se en un grau alhora que en el màster?

Sí, no hi ha incompatibilitat per a estudiar un màster i un grau alhora.

Quins títols superiors tenen accés al màster?

Aquells títols superiors que segons la Llei Orgànica d'Educació (art. 54 a 56) són equivalents al títol de Graduat, Llicenciat, Diplomat o equivalent:

1.- Títol Superior d'Art Dramàtic (Graduat o Llicenciat)

2.- Títol Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals (Diplomatura)

3.- Títol Superior de Disseny (Diplomatura)

4.- Títol Superior d'Arts Plàstiques (Diplomatura)

5.- Títol Superior de Música (Graduat o Llicenciat)

6.- Títol Superior de Dansa (Graduat o Llicenciat)

 

 

 

 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464