Saltar apartados

Procediment en cas de posseir un títol estranger

Documentació que s'ha de presentar
  1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
  2. Títol universitari que dóna accés al màster (títol no homologat, títol homologat o bé títol homologat a grau acadèmic)
  3. Acreditació Nivell B1 en un idioma estranger: l'alumnat que haja cursat els seus estudis superiors en una llengua estrangera acreditarà directament aquest nivell
Títols no homologats
  • Si el títol que dóna accés al màster és d'una universitat de l'Espai Europeu d'Educació Superior i no ha sigut homologat, o un títol universitari no homologat obtingut en Universitat o Centre d'Ensenyament Superior de països aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior, en el procés de preinscripció s'haurà de presentar, juntament amb original i fotocòpia (per al seu acarament) del DNI, NIE o passaport, els següents documents:
  1. Original i fotocòpia (per al seu acarament) del títol superior estranger, degudament traduït oficialment en cas de figurar en idioma diferent a l'espanyol.
  2. Original i fotocòpia (per al seu acarament) de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l'obtenció del títol superior, en la qual conste la durada oficial en anys acadèmics, i les assignatures cursades, així com la càrrega horària. Traduït oficialment per a idiomes diferents a l'anglès, francès, portuguès o italià.
  3. Original i fotocòpia (per al seu acarament) de la certificació expedida pel Ministeri d'Educació del seu país, o organisme competent, en el qual conste que aquest títol permet l'accés a estudis oficials de Màster en el país d'origen. Traduït oficialment per a idiomes diferents a l'anglès, francès, portuguès o italià.

Els documents dos i tres no seran necessaris en cas de presentar el Suplement Europeu al Títol.

La nota d'accés que tindrà efectes sobre l'expedient de l'alumne o alumna corresponent serà un 5.

Les competències en un idioma estranger (Nivell B1) s'acreditaran amb la presentació del títol universitari que dóna accés al màster (document 1) si s'ha obtingut en un idioma diferent a l'espanyol.

Títols homologats
  • Credencial d'homologació*

Les competències en un idioma estranger (Nivell B1) s'acreditaran amb la presentació de la credencial d'homologació si el títol que dóna accés s'ha obtingut en un idioma diferent a l'espanyol.

La nota d'accés que tindrà efectes sobre l'expedient de l'alumne o alumna corresponent serà un 5.

Títols homologats a grau acadèmic (diplomat o llicenciat sense més especificacions)
  • Credencial d'homologació*
  • Original i fotocòpia (per al seu acarament) de la certificació acadèmica dels estudis realitzats per a l'obtenció del títol superior, en la qual conste la durada oficial en anys acadèmics, i les assignatures cursades, així com la càrrega horària. Traduït oficialment per a idiomes diferents a l'anglès, francès, portuguès o italià. No serà necessària la presentació de la certificació acadèmica en cas de presentar el Suplement Europeu al Títol.

Les competències en un idioma estranger (Nivell B1) s'acreditaran amb la presentació de la credencial d'homologació si el títol que dóna accés s'ha obtingut en un idioma diferent a l'espanyol.

La nota d'accés que tindrà efectes sobre l'expedient de l'alumne o alumna corresponent serà un 5.

 

*En el cas que la titulació haja sigut obtinguda en l'estranger, haurà d'haver-se obtingut la seua corresponent credencial d'homologació, segons Reials decrets 285/2004, de 20 de febrer ("Butlletí Oficial de l'Estat" del 4 de març), pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en educació superior, i 1837/2008, de 8 de novembre ("Butlletí Oficial de l'Estat" del 20), pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions professionals.

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464