Saltar apartados

Procediment per a accedir amb titule estranger

Documentació que cal presentar
  1. DNI, NIE o passaport
  2. Títol universitari estranger que dóna accés al màster legalitzat i traduït oficialment. En el cas de títols homologats: credencial d'homologació.
  3. Certificat acadèmic dels estudis superiors realitzats, legalitzat i traduït oficialment.
  4. Acreditació Nivell B1 en un idioma estranger: l'alumnat que haja cursat els seus estudis superiors en una llengua estrangera acreditarà directament aquest nivell. 

 * Cal presentar per a cada document, original i fotocòpia per al seu acare

Legalització de títols estrangers

Segons el país d'origen dels documents existeixen diferents tràmits per a portar a cap la legalització. No és necessària la legalització en el cas de documents expedits per autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu. En els altres casos, hauran de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, en en el seu cas, mitjançant l'apostil·la del Conveni de La Haya.

La nota d'accés que tindrà efectes sobre l'expediente de l'alumne/a i per la qual es realitzarà l'admissió i assignació de centres de pràctiques serà:

  • La indicada en el document expedit per l'ANECA de equivalència de les notes mitjanes d'estudis i títols universitaris realitzats a l'estranger a les corresponents d'estudis espanyols, http://notasmedias.aneca.es
  • En el cas de no presentar el document d'equivalència de l'ANECA, la nota de admissió i assignació de centres de pràctiques serà de 5

Les competències en un idioma estranger (Nivell B1) s'acreditaran amb la presentació del títol universitari que dóna accés al màster si s'ha obtengut en un idioma diferent a l'espanyol.

Traducció oficial de documents

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència hauran d'acompanyar-se de la seua traducció a qualsevol dels dos idiomes oficials en la Comunitat Valenciana (valencià o castellà), que podrà fer-se per alguns dels següents mitjans:

a) per qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol en l'estranger.  
b) per la representació diplomàtica o consular en Espanya del país de que és ciutadà el sol·licitant o, en en el seu cas, del de procedència del document. 
c) per traductor jurat degudament autoritzat o inscrit en Espanya. 

 La Universitat d'Alacant a través del Centre Superior d'Idiomes (CSI) disposa d'un servei de traducció oficial de documents. 

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464