Saltar apartados

Qui han de cursar el màster

 

Segons la Llei Orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i segons la disposició transitòria tercera del RD 1834/2008, de 8 de novembre, els títols de mestre i de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia  i els de els qui estiguen en possessió de llicenciatura o titulació equivalent que incloga formació pedagògica i didàctica, obtinguts abans de l'1 d'octubre de 2009 acreditaran la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la LLOE 2/2006.

En la mateixa situació, d'acord amb l'establit en la disposició transitòria quarta del citat RD 1834/2008, a els qui acrediten haver impartit, fins al terme del curs 2008-2009 (30 setembre 2009), docència durant dos cursos acadèmics complets o, en defecte d'això, 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els ensenyaments d'Educació secundària obligatòria o de Batxillerat, se'ls reconeixerà aquesta docència com a equivalent a la formació pedagògica i didàctica establida en l'article 100.2 de la LLOE 2/2006

Amb posterioritat a 1 d'octubre de 2009 no existirà exempció alguna, excepte per als estudis de Pedagogia i Psicopedagogia. Tal com indica la circular del Ministeri  els qui estigueren cursant els ensenyaments a les quals es refereix la disposició transitòria octava de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i tingueren cursats 180 crèdits dels citats ensenyaments de pedagogia i psicopedagogia d'abans de l'1 d'octubre de 2009, es considerarà que tenen acreditada la formació pedagògica i didàctica estipulada en elartículo 100.2 de la citada Llei Orgànica.

Els mestres, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia (que no estiguen en el cas anterior) o els de aquelles titulacions que inclogueren formació pedagògica i didàctica, hauran de realitzar el Màster de Secundària per a accedir als cossos de Catedràtics i Professors d'Ensenyament Secundari, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes (circular del Ministeri).

L'accés al Màster per part dels Professors Tècnics de Formació Professional, pot realitzar-se si posseeixen alguna titulació universitària com a Diplomatura, Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura i Enginyeria o Arquitectura Tècnica.

També podran accedir els titulats dels ensenyaments artístics superiors per ser equivalents amb caràcter general a algunes de les titulacions assenyalades en el paràgraf superior.

CAL TENIR EN COMPTE que, segons la disposició final quarta del RD 1497/87, el caràcter i validesa dels títols oficials assortiran efectes plens des de la data de certificació del pagament dels drets de l'expedició dels mateixos.

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464