Saltar apartados

Com puc queixar-me

COM PUC QUEIXAR-ME, SUGGERIR O RECLAMAR EN LA UNIVERSITAT D'ALACANT?

 Dependrà del que vulgues fer. En aquest document t'expliquem els teus drets i deures, a més de les diferents alternatives que disposes per a fer sentir la teua veu, i com exercir-les.

 

1.   ELS MEUS DRETS I DEURES

 És important que conegues quins són els teus drets i deures com a alumne/a de la Universitat d'Alacant (UA). Aquests drets i deures (els de l'alumnat i de la resta de la comunitat universitària) estan regulats pels Estatuts de la UA. Pots consultar-los ací.

 

2. DEFENSOR/A UNIVERSITARI/A

 En la UA existeix la figura del Defensor/a universitari. Aquesta persona s'encarrega d'orientar i assessorar sobre com procedir en el cas de dubte sobre com presentar una queixa o reclamació.

 Informació sobre el Defensor/a en aquest enllaç.

 Preguntes freqüents que se li fan al Defensor/a universitari/a: enllaç

 

3.   Si tinc algun problema quant al respecte dels meus interessos o drets, a qui puc acudir?

 •  Si es tracta d'un problema de qualitat de docència, respecte d'horaris de classes o tutories per part d'algun professor o professora es pot acudir a la direcció del departament al que pertanga l'assignatura (pots consultar aquesta informació en la fitxa de l'assignatura i després buscar les dades del director/a en la web de la Universitat d'Alacant). Ves al punt 3.1. per a rebre més informació.
 • Si es tracta d'algun problema sobre l'organització dels plans d'estudi o dels Centres (Facultats/Escola Politècnica) cal dirigir-se a la direcció del Centre en qüestió (deganat/direcció). Tens possibilitat de fer-ho online, com t'explicarem més endavant. Fixa't en el punt 3.2.
 • Si es tracta d'algun problema amb els serveis externs de la UA (per exemple: bus llançadora, fotocopiadores, jardineria, cafeteries, neteja, seguretat, màquines expenedores...) has de presentar la queixa davant del Vicerectorat de Campus. Fixa't en l'apartat 3.3.

 Si bé qualsevol tipus de queixa o reclamació es pot exposar en primera instància de manera verbal, pot arribar el moment que calga fer-ho per escrit i seguint el procediment que estiga establert, especialment el procediment de reclamació de qualificacions d'exàmens.

 El departament, el centre o l'òrgan que corresponga ha d'informar sobre aquests procediments. En tot cas a través del Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació es pot exposar el problema i ser assessorat.

 Com a instància mediadora, la Universitat d'Alacant compta amb un Defensor Universitari (Aulari II. Edif. 30) al que es podrà acudir una vegada seguits els conductes de reclamació normals, encara que de manera oberta es pot plantejar el problema en qualsevol moment.

 El Consell d'Estudiants (Aulari I. Edif. 25) és el màxim òrgan de representació de l'alumnat, defensa els drets dels alumnes i es pot obtenir assessorament. També, es pot acudir a les delegacions d'estudiants dels centres (Econòmiques, Ciències, Dret, Educació, Filosofia, Politècnica, Ciències de la Salut)

 

3.1. NOTES D'ASSIGNATURES

 Si vols presentar una reclamació sobre l'avaluació d'una assignatura, açò és el que has de saber:

 D'acord amb l'art. 167.6 de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, l'alumnat té dret a la revisió de la qualificació obtinguda en qualsevol de les proves d'avaluació.

 Els criteris d'avaluació seran públics i objectius. Es coneixeran abans dels períodes de matrícula. L'equip docent de cada assignatura els inclourà en l'apartat "avaluació" de la "Guia Docent" de l'assignatura.

 

* Per a proves parcials:

 La professora o professor de l'assignatura haurà d'oferir a l'alumnat que així ho requerisca les explicacions oportunes sobre les valoracions realitzades sobre el seu progrés en horari d'atenció tutorial amb la finalitat que puguen conèixer els seus errors i millorar dins del procés d'ensenyament-aprenentatge.

 

* Per a exàmens finals:

1er pas. Revisió amb la professora o professor.

- La revisió de la qualificació final deurà celebrar-se almenys 48 hores després de la publicació de la qualificació i no més tard de 20 dies des de la celebració de l'examen. En tot cas, almenys 7 dies abans de la següent convocatòria.

- La professora o professor haurà de publicar el lloc, data i horari de la revisió amb almenys 48 hores d'antelació al fet que aquesta es duga a terme.

- La revisió és un pas obligatori per a poder continuar amb el procediment de reclamació en cas de disconformitat.

2n pas. Interposició de reclamació davant el departament encarregat de la docència de l'assignatura.

- Si no estic d'acord amb el resultat de la revisió, podré presentar una reclamació mitjançant sol·licitud motivada dirigida a la direcció del departament.

- Termini; Màxim cinc dies hàbils una vegada finalitzat el termini de la primera revisió amb la professora o professor.

- Es constituirà una comissió formada per tres docents del departament que no podrà incloure a la professora o professor de l'assignatura.

- Es resoldrà en un termini màxim de 10 dies hàbils.

- La resolució es notificarà a l'estudiant i a la direcció del centre (facultat/escola). Si fóra favorable es modificarà la qualificació.

 3er pas. Interposició de reclamació davant el Centre (facultat/escola).

- Si no estic d'acord amb el resultat de la meua reclamació davant el departament, podré presentar una altra reclamació mitjançant sol·licitud motivada dirigida al deganat de la facultat o a la direcció de l'escola

- Termini: 5 dies hàbils una vegada rebuda la resolució del departament.

- Es resoldrà per la Comissió de Reclamacions del Centre que estarà formada per 5 membres (Degà/na o Director/a, un altre membre de la direcció del centre, el president/a de la Delegació d'Estudiants i dos docents nomenats a aquest efecte).

- La resolució es produirà en un màxim de 15 dies hàbils des de la reclamació. Si fóra favorable es modificarà la qualificació.

 4º pas. Recurs d'alçada davant el Rector/a.

Si no estic d'acord amb la resolució de la reclamació davant el Centre (facultat/escola), podré presentar, en el termini d'un mes des de l'endemà una vegada rebuda la resolució del Centre (facultat/escola), un recurs d'alçada davant el Rector.

 

Totes les reclamacions dels anteriors passos 2, 3 i 4 hauran de presentar-se per Registre General o Registre Auxiliar de la facultat o escola corresponent.

 

3.2. SUGGERIMENTS, RECLAMACIONS I QUEIXES EN LA FACULTAT D'EDUCACIÓ

 A més dels camins que hem indicat anteriorment, la web de la Facultat d'Educació t'ofereix un servei de queixes, reclamacions i suggeriments online:

 Qualsevol usuari de la Facultat d'Educació pot presentar un suggeriment, reclamació, queixa o agraïment, emplenant el formulari web adient, que serà remès a l'equip de direcció del Centre.

 Si desitges adjuntar més d'un arxiu hauràs de comprimir-los. Pots utilitzar els programes 7-Zip i Winrar

 Enllaç per a presentar els suggeriments, queixes o reclamacions online a la Facultat d'Educació.

 

3.3. QUEIXES O INCIDÈNCIES EN SERVEIS EXTERNS A LA UA

 També pots presentar queixes, suggeriments o reclamacions sobre els serveis externs de la UA. Aquests serveis són els següents:

 • Bus llançadora.
 • Fotocopisteries.
 • Jardineria.
 • Cafeteries i menjadors.
 • Neteja.
 • Manteniment.
 • Seguretat
 • Màquines expenedores.
 • Arreplegada de residus perillosos.

 Pots presentar la teua opinió al Vicerectorat de Campus a través d'aquesta pàgina web: Enllaç.

 Una vegada que l'hages presentada, pots fer un seguiment de la seua resolució a través d'aquesta web.

 

Després de llegir aquest document, segueixes tenint dubtes? Pots plantejar-les al teu tutor o tutora del Pla d'Acció Tutorial de la Facultat, qui et podrà aconsellar.

Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Calle Aeroplano, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Twitter: https://twitter.com/Educ_UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464