Saltar apartados

MATRÍCULA INICI GRAUS

Resultats de les Proves d'Accés a la Universitat.

PREINSCRIPCIÓ

El procés de Preinscripció és necessari per a accedir al primer curs de les titulacions universitàries oficials de grau de les Universitats Públiques Valencianes que tinguen aprovada pel Consell d'Universitats limitació de places (numerus clausus).

Punxa ací per a accedir a la pàgina de preinscripció als graus.

QÜESTIONS GENERALS DE MATRÍCULA

Guia d'automatrícula 2021-22

Si has accedit per la preinscripció, la Universitat d'Alacant t'enviarà un SMS informant-te de la teua admissió en l'estudi.

La Universitat d'Alacant t'enviarà un e-mail (al correu electrònic que has facilitat en el sistema de preinscripció de la Generalitat) amb les instruccions de matrícula, la cita per a matricular-te i la teua adreça de correu institucional (...@alu.ua.es). Per a obtenir la contrasenya d'accés a UACloud entra en la següent pàgina: https://cvnet.cpd.ua.es/gestident/claveacceso/solicitar/es

La matrícula hauràs de formalitzar-la des del dia i hora que t'indique fins a la finalització del termini de matrícula. De no fer-ho perdràs la plaça.

La distribució de les cites de matrícula es realitza atenent la nota d'accés a l'estudi. Per això és convenient que et matricules com més prompte millor per a poder triar grup (un grup deixarà d'estar disponible quan es cobrisca el contingent).

Si ho desitges pots consultar el document d'Instruccions per a la matrícula del curs 2021-22 aprovat pel Consell de Govern.

DATES DE MATRÍCULA: del 20 al 22 de juliol de 2021 a les 13.00 hores.

TIPUS DE MATRÍCULA

Segun la normativa de permanència de la UA l'alumnat que es matrícula en un estudi pot realitzar una:

 • Matrícula a temps complet: A partir de 48 crèdits
 • Matrícula a temps parcial: de 24 a 47 crèdits
 • Matrícula reduïda en atenció a discapacitat: Entre 6 i 23 crèdits. Per a poder accedir a aquesta mena de matrícula cal presentar en la secretaria de la Facultat un informe favorable del Centre de Suport a l'Estudiant (CAU)

¿COM HE DE MATRICULAR-ME? (AUTOMATRÍCULA)

Guia d'automatrícula 2021-22

L'automatrícula es realitza accedint a UACloud i introduint l'usuari i contrasenya que se t'ha facilitat.

La Universitat d'Alacant ofereix un servei d'atenció telefònica per a informar sobre la preinscripció i la matrícula durant el període comprès entre el 4 de juny i mediats d'octubre de 2021, excepte el mes d'agost, en horari de 09.00 a 19.45 h.

És important que abans d'iniciar la matricula conegues el número de compte bancària on vols domiciliar el pagament de la matrícula. De no ser així hauràs de tancar la teua matrícula triant l'opció de pagament únic i en efectiu.

Una vegada finalitzada la matrícula, en l'últim apartat i abans de tancar la sessió, podràs descarregar:

 1. Un resguard de matrícula. Aquest comprovant és molt important per a qualsevol reclamació que vulgues realitzar en la Facultat d'Educació.
 2. L'autorització de domiciliació bancària, que després hauràs de presentar, de manera telemàtica, en la Facultat.

GRUPS I/O AGRUPACIONS

 • Cada assignatura està dividida en grups. Cada grup té un horari, torn i idioma específic.
 • Per a facilitar-te la matrícula, les assignatures dels Graus Mestre Educació Infantil i Primària estan concentrades en agrupacions determinades per l'idioma i el torn (demà-tard). Cada agrupació conté les assignatures que conformen el primer curs.
 • El Grau de Primària aquest curs 2021-22 contínua ofertandose un grup d'alt Rendiment (ARA) que tindrà la seua docència majoritàriament impartida en anglès.
 • El Grau de CAFD aquest curs 2021-22 contínua ofertandose un grup d'alt Rendiment (ARA) que tindrà la seua docència majoritàriament impartida en anglès.

DOCUMENTACIÓ

Documentació necessària per a la matrícula

La documentació es presentarà de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la UA (accessible des d'UACloud) fins a l'últim dia del termini assignat per a la matrícula per a cada estudiant.

La secretaria del centre la revisarà i en cas d'error o deficiència el comunicarà per a la seua esmena.

Si el/la estudiant atorga el consentiment per a la verificació de dades a través de serveis d'interoperabilitat, no es requerirà l'aportació de cap document.

Si no es presenta la documentació requerida, es procedirà, prèvia notificació, a l'anul·lació de la matrícula.

 

¿PUC SOL·LICITAR RECONEIXEMENTS D'ASSIGNATURES?

L'alumnat de nou ingrés podrà sol·licitar reconeixement d'assignatures des del 20 de juliol al 30 de setembre.

Si vols demanar reconeixement d'assignatures, has de fer-ho en UACloud ABANS de fer la matrícula, especialment quan sol·licites reconeixements des d'FP: [UACloud - E-Administració - Tràmits - Reconeixement d'assignatures] - No has de matricular-te de les assignatures que demanes reconèixer.

COM PUEDO SOL·LICITAR ELS RECONEIXEMENTS (web en procés de modificació)

MODIFICACIÓ I ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

La Universitat d'Alacant no té establit un termini de modificació de matrícula. Només podràs modificar la matrìcula dins dels mateixos terminis de matrícula que se t'han assignat

Normativa

PAGAMENT DE TAXES

La Universitat emetrà les cartes de pagament de les taxes de matrícula d'acord amb el següent detall, en funció del col·lectiu d'alumnat i la data de matrícula:

 • Informació sobre formes i terminis de pagament matrícula 2021-22
 • El pagament de la matrícula d'estudis oficials de Grau es realitzarà, amb caràcter general en 8 terminis pel procediment de domiciliació bancària.
 • Per als estudis de grau el pagament podrà efectuar-se per qualsevol de les següents modalitats, segons elecció de l'alumnat en el programa d'automatrícula:
  • Pagament en 1 sol termini. Data límit de pagament: 20 de setembre.
  • Pagament en 8 terminis. L'import de cada rebut es carregarà en el compte facilitat entre els dies 15 i 20 de cada mes, de setembre a abril del curs acadèmic. Per a poder fraccionar el pagament de la matrícula, l'import de la mateixa ha de ser, com a mínim, de 160 euros.
 • El principal sistema de cobrament de la Universitat d'Alacant és el rebut domiciliat. Perquè la Universitat puga cobrar la teua matricula hauràs d'introduir l'IBAN bancari en el sistema d'automatrícula i imprimir el SÀPIA (ordre de domiciliació bancària) , signar-ho el titular del compte i presentar-lo, de manera telemàtica, a la secretaria de la Facultat d'Educació.
 • De no fer-ho així la Facultat convertirà els teus rebuts en un pagament únic i en efectiu.
 • De no produir-se el pagament l'o l'estudiant perdrà la plaça, sense dret al reintegrament de les quantitats que s'hagueren abonat.
 • Si amb posterioritat al pagament del rebut es matriculara en un altre centre de la UA podrà fer valdre el seu pagament. Si és en una altra Universitat haurà de sol·licitar la devolució de taxes.
 • Si l'alumne o alumna té dret a algun descompte i vol que es reflectisca en el seu primer rebut, abans d'imprimir-lo i amb antelació al 3 de setembre haurà de presentar de manera telemàtica els documents acreditatius del descompte.

DESCOMPTES I EXEMPCIONS DE TAXES

Els descomptes i exempcions que es poden aplicar a l'import de la matrícula són els següents:

 • Beques i Exempcions de Taxes: L'alumnat que reba beca del MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) o exempció de taxes de la Generalitat Valenciana, està exempt del pagament de la totalitat o de part de les taxes acadèmiques de matrícula.
  • Si eres sol·licitant de beca, el teu rebut només inclourà les taxes administratives. La resta (taxes acadèmiques) només les hauràs d'abonar si et deneguen la beca.
 • Exempció de taxes per Família Nombrosa: Còpia (*) del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducat el 1/09/2021.
 • Exempció de taxes per Família Monoparental: Còpia (*) del títol actualitzat, llevat que ja l'haguera presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducat el 1/09/2021.
 • Exempció de taxes per a alumnat discapacitat: L'alumnat al qual se l'haja reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% o siguen pensionistes de la Seguretat Social per tenir reconeguda una incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, tindran dret a l'exempció total de les taxes acadèmiques de matrícula i preus públics, aportant còpia (*) de la certificació d'aqueixa circumstància, llevat que ja ho haguera presentat en cursos anteriors en el mateix centre i no estiga caducada el 1/09/2021.
 • Exempció de taxes per a víctimes de bandes armades i elements terroristes: Tindran exempció total del pagament de taxes acadèmiques de matrícula l'alumnat que haja sigut víctima de bandes armades i elements terroristes, aportant còpia (*) dels següents documents: el que acredite que és víctima de bandes armades i elements terroristes i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima, llibre de família.
 • Exempció de taxes per a víctimes de violència de gènere: D'acord amb l'article 45.4. de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, gaudiran de l'exempció total les víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys. Perquè es faça efectiu aquest descompte,has d'aportar còpia (*) de la resolució judicial que reconega aquesta condició o, mentre es dicta la resolució, informe del Ministeri Fiscal en el qual es desprenga que existeixen indicis que siga víctima d'aquesta violència i, en cas de ser fill o filla de la persona reconeguda com a víctima i tenir menys de 25 anys, també del llibre de família.
 • Descompte per obtenció de Matrícula d'Honor: L'alumnat amb matrícula d'honor en l'avaluació global delº 2 curs de Batxillerat o amb premi extraordinari en el Batxillerat que aporte còpia (*) de la documentació acreditativa, tindrà, durant el primer any i per una sola vegada, exempció total del pagament de les taxes acadèmiques.
 • Haver estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, acreditat per la Conselleria competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesures de reeducació.
 • Estar en situació d'exclusió social, acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
 • Renda Valenciana d'Inclusió. Exempció Social perquè aquells estudiants que siguen beneficiaris/as de la Renda Valenciana d'Inclusió i afecta al 100% de les taxes acadèmiques. L'alumnat podrà seleccionar-lo lliurement en automatrícula, sense ser necessari que presente cap documentació. Una vegada finalitzats els diferents períodes de matrícula, les universitats valencianes creuaran dades amb la Generalitat i s'eliminarà el descompte a aquelles persones que no siguen beneficiàries d'aquesta renda.

(*) El lliurament de la documentació es realitzarà per mitjans telemàtics. La Universitat, en qualsevol moment, podrà sol·licitar el document original.

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464