Saltar apartados

Convalidació parcial títols estrangers

Podran sol·licitar plaça en els estudis de grau de la Facultat d'Educació per convalidació parcial d'estudis estrangers aquelles persones interessades que tinguen estudis universitaris estrangers parcials o totals, que no hagen obtingut l'homologació del seu títol a Espanya i sempre que la Comissió de Reconeixements i Transferència li reconeguen almenys 30 crèdits ECTS en l'estudi de grau en el qual sol·liciten l'admissió.

 • TERMINIS I DOCUMENTACIÓ
  • Termini de sol·licitud: es realitzarà a través de formulari on-line. Del 6 d'abril al 5 de juny de 2020 
  • Documentació a aportar en el formulari on-line
   • DNI, NIE o passaport
   • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes segons la llei de taxes de la Generalitat Valenciana, hauràs d'aportar la documentació acreditativa
   • Certificat de l'expedient acadèmic, traduït i legalitzat si escau. On conste el següent:
    • la denominació dels estudis especificant si són oficials i de nivell universitari
    • les qualificacions de les assignatures superades.
    • escala de qualificacions universitàries del país d'origen, indicant: la nota mínima per a aprovar l'assignatura i les franges numèriques en els quals es basa l'escala (nota màxima i mínima que es pot obtenir)
    • nombre d'hores totals de cada assignatura o, si escau, la informació necessària per a procedir al seu càlcul (hores setmanals, nombre de setmanes que comprèn cada assignatura, equivalència en hores del nombre de crèdits,...)
    • Si la informació anterior no consta expressament en el certificat, la universitat d'origen haurà de diligenciar en aquest document les dades que falten.
   • Programes (contingut) de les assignatures de les quals demana el reconeixement (del curs acadèmic en el qual es van superar) traduïts i legalitzats si escau.
   • Declaració jurada de no haver sol·licitat homologació del títol a través del ministeri amb competències en educació.

INFORMACIÓ SOBRE LA LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS

 • TAXES
  • L'estudi de sol·licituds de convalidació d'assignatures o de reconeixement de crèdits corresponent a estudis estrangers suposarà el pagament previ 143.73€ (Segons el decret de taxes del curs 2019-20).
  • El rebut s'enviarà a la persona sol·licitant (al correu electrònic indicat en el formulari on-line) dins del termini de sol·licituds.

El pagament es realitzarà abans del 14 de maig. L'impagament suposarà la inadmissió a l'estudi sol·licitat.

  

 • RESOLUCIÓ PROVISIONAL

La resolució provisional es publicarà en aquesta web i assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants

L'alumnat admès en la resolució provisional haurà d'aportar original i còpia de la documentació presentada en el formulari on-line (a excepció de la documentació amb signatura digital) en la Secretaria administrativa de la Facultat d'Educació, en el termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional. Horari d'atenció al públic. Durant aquest mateix termini es podrà presentar reclamació davant el president de la Comissió de Reconeixement de la Facultat d'Educació.

Resolució provisional (publicada el ....)

 • RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Finalitzat el termini de reclamacions i de presentació de documentació a la resolució provisional, es publicarà en aquesta web la resolució definitiva, que assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants.

Resolució definitiva (publicada el ...)

La facultat comunicarà, a les persones admeses, la resolució favorable i informe dels crèdits reconeguts. 

Perquè aquests crèdits figuren en l'expedient, el/l'estudiant haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits a incorporar. 

El pagament es realitzarà abans del 15 de juliol. L'impagament d'aquests crèdits suposarà la inadmissió a l'estudi sol·licitat. 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464