Saltar apartados

Premis extraordinaris

Selecció de l'alumnat de la Facultat d'Educació candidat als Premis Extraordinaris que atorga la Universitat en la sessió del Claustre General que se celebra el dia de la festivitat de Sant Tomás d'Aquino.
 • Els premis s'atorguen a aquell alumnat que, havent finalitzat els estudis de Grau, han obtingut en el seu expedient acadèmic les millors qualificacions de cada promoció. Suposen una menció en l'expedient acadèmic i en el títol universitari, donant dret a la devolució de les taxes acadèmiques pagades per a l'expedició de l'esmentat títol.
 • L'Estatut de la Universitat d'Alacant en el seu art. 122, estableix que les juntes de facultat o escola elaboraran les normes que determinen les condicions i el procediment a seguir en les propostes d'aquests premis, d'acord amb els criteris generals que establisca el Consell de Govern. A causa que no han sigut establits fins al moment, la Junta de la Facultat d'Educació va aprovar, en la sessió celebrada el dia 2 de novembre de 2005, els següents:
 1. Còmput del nombre de premis extraordinaris a proposar a raó de 1 per cada 50 o fracció de les persones titulades durant el curs immediatament anterior.
 2. Quan les certificacions són numèriques: Valoració dels expedients acadèmics d'acord amb la nota mitjana obtinguda. Aquesta nota mitjana es calcula com la suma dels crèdits aprovats per la persona candidata, multiplicats per la qualificació corresponent a cadascun d'ells i dividida pel nombre total de crèdits.
 3. Aplicació del següent barem si totes les qualificacions que consten en l'expedient són literals: Aprovat: 1; notable: 2; excel·lent: 3; matrícula d'honor: 4, després de la qual cosa es procedeix a l'aplicació de la fórmula indicada. (Nota mitjana entre 1 i 4)
 4. Aplicació d'aquest altre barem en el cas que en l'expedient hi haja qualificacions literals i numèriques: Aprovat: 6; notable: 8; excel·lent 9.5 i Matrícula d'Honor: 10, Després de la qual cosa, al costat de les assignatures amb qualificació numèrica, aplicació de la fórmula indicada en l'apartat 2. (Nota mitjana entre 5 i 10)
 5. Nomenament de persones candidates d'entre aquells expedients amb qualificacions literals que han obtingut una puntuació igual o superior a 2 punts, i d'igual o superior a 7 per a expedients amb qualificacions numèriques o mixtes.
 6. No valoració d'aquelles assignatures complementàries que no figuren en els plans d'estudis i que només poden qualificar-se com a "apte".
 • En la sessió celebrada el 22 de novembre de 2006 es van sumar dos criteris més:
 1. En cas d'empat en la nota mitjana ponderada segons el RD 1497/87 (entre 1 i 4) es procedirà al desempat segons la norma de qualificacions de la Universitat d'Alacant (entre 1 i 10).
 2. En cas de continuar l'empat es procedirà atenent al nombre de matrícules d'honor en assignatures troncals.

Realització

 • En el mes d'octubre, una vegada finalitzada la convocatòria extraordinària d'exàmens i haver-se tancat totes les actes, el Vicerectorat responsable sol·licita el nomenament de candidats i candidates a premi extraordinari a tots els centres. La Junta de Facultat procedeix a la selecció dels millors expedients en cada titulació.
 • Aprovada la proposta, es remitent a la Secretaria general de la Universitat una relació perquè l'eleve al Consell de Govern on se sotmetrà a la seua aprovació.
 • Aprovada la proposta presentada davant el Consell de Govern, la Secretaria General ho comunica a la Facultat a través d'un certificat.
 • El Vicerectorat esmentat s'encarrega de comunicar a les persones seleccionades l'obtenció del premi, així com tots els detalls de l'acte que se celebra per al seu lliurament.
 • Correspon a la Secretaria administrativa de la Facultat fer constar, en l'apartat d'observacions a l'expedient, l'obtenció del premi extraordinari i la data en què es va obtenir.
 • L'alumnat pot sol·licitar la devolució de les taxes pagades per a l'expedició del títol corresponent. Per a açò, presentarà en el Servei d'Alumnat:
  • Imprès emplenat de sol·licitud de devolució de taxes.
  • Còpia del rebut de taxes abonat per l'alumne/a (dipòsit del títol).
  • Fotocòpia del nomenament de premi extraordinari. (Aquest document se li lliura a l'alumne/a en l'acte de la festivitat de Sant Tomás d'Aquino.)

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464