Saltar apartados

Reclamació de qualificacions

La revisió de la qualificació final haurà de celebrar-se almenys 48 hores després de la publicació de les qualificacions provisionals finals i almenys set dies abans de la celebració de la següent convocatòria i com a màxim vint dies després de la celebració de l'examen.

Una vegada realitzada la revisió del teu examen, si no estàs conforme amb la qualificació, pots realitzar una reclamació d'examen.

Quan i com realitze la meua reclamació?

Tindràs un termini màxim de cinc dies hàbils des de la revisió de l'examen. Hauràs de tenir en compte que en els dies hàbils s'exclouen els dissabtes, els diumenges i festius.

Pots presentar la reclamació:

 • On-line: UA Cloud CV>E-Administració>Entrar>Tràmits>Generals>Instància Genèrica>Següent> Finalitzar. Dirigint la instància al Director/a de el Departament responsable de l'assignatura.
 • Presencialment en el Registre General o en qualsevol Registre Auxiliar de la Universitat, presentant una sol·licitud motivada i signada dirigida al Director/a de el Departament responsable de l'assignatura.

Pots consultar a quin Departament pertany cada assignatura, seleccionat el teu Grau o el teu Màster i després: Pla d'Estudis>Curs>Selecciones l'assignatura>Departaments.

Quins tràmits seguirà aquesta instància?

 1. El Director o directora del Departament nomenarà una comisió formada per tres integrants (no podrà formar part d'aquesta comissió el professorat contra el qual es reclama).
 2. La Comissió podrà sol·licitar els documents que hagen servit per a establir la qualificació, així com un informe del professorat examinador.
 3. A la vista de tot açò resoldrà la reclamació en  un termini no superior a deu dies hàbils.
 4. Una vegada rebuda la resolució, el director o directora del Departament notificarà el resultat a qui haja reclamat, a l'adreça del Centre i al professor, professora o tribunal examinador.

 5. Si no estàs d'acord amb aquesta decisió, disposaràs de cinc dies hàbils des de la recepció de la resolució per a recórrer, mitjançant instància motivada a la Direcció del Centre (personalment en la Secretaria de la Facultat o a través de l' eAdministració de la teua UAcloud).
 6. La Comissió de Reclamacions del Centre resoldrà la reclamació presentada. Estarà formada per cinc integrants, tres nats i dos a elecció de l'adreça del Centre. Són integrants nats:
   • El Degà, o persona en qui delegue, que actuarà de President.
   • Un membre de l'equip d'adreça, que actuarà de secretari o secretària.
   • El president o presidenta de la Delegació d'Estudiants del Centre o estudiant en qui delegue.
    .
 7. En cap cas podrà formar part d'aquesta Comissió ni com a titular, ni com a suplent qui haja informat prèviament sobre la reclamació.
 8. La Comissió podrà donar audiència al professorat i a l'alumne implicat. Sol·licitarà, si escau, quants informes estime oportú que hauran de ser remesos a la comissió en el termini de 5 dies hàbils.
 9. La resolució de la Comissió haurà de fer-se efectiva en un màxim de 15 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la recepció de la reclamació. Aquesta resolució haurà de notificar-se a la persona reclamant i a l'adreça del Departament responsable de l'assignatura.
 10. Si la resolució modificara la qualificació obtinguda per l'estudiant en l'assignatura, el secretari o secretària de la comissió ho notificarà al secretari o secretària del Centre, qui procedirà a la seua modificació.
 11. Contra aquesta resolució cal interposar recurs d'alçada davant el Rector o Rectora en un termini màxim d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la notificació.

Reglament per a l'avaluació d'aprenentatges (aprovat en Consell de Govern de 27/11/2015 - BOUA 9 de desembre de 2015)

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464