Saltar apartados

Reconeixement i transferències

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres universitats diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols.

S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Normativa

Terminis

 • La Facultat d'Educació obri diferents períodes per a la sol·licitud de reconeixements:

  • En els períodes de matrícula ordinària (juliol i setembre):
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de grau: del 7 de juliol al 30 de setembre de 2021
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de màster:
  • Un període extraordinari: del 19 d'abril al 17 de maig de 2021

NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI. L'estudiant podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement només en el cas en el qual no haja sol·licitat expressament aquest reconeixement

Sol·licitud

 • A través d'UACloud > e-Administració > Tràmits > Acadèmics > Reconeixement de crèdits

Si tens dubtes pots consultar el manual d'ajuda de sol·licitud de reconeixements per UACloud.

Una vegada realitzada la petició es crearà un expedient de reconeixement amb un número de registre en el qual hauràs d'incloure, una a una (en la mateixa petició, clicar el botó "afegir assignatures a reconèixer"), les assignatures que vols reconèixer amb les seues respectives assignatures d'origen i adjuntar la documentació necessària:

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Per a reconeixements l'origen dels quals són estudis d'universitats espanyols

 • Certificat de l'expedient acadèmic o si els teus estudis d'origen els has cursats en la Universitat d'Alacant, fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.
 • BOE del pla d'estudis. En cas d'estar publicat en internet, serà suficient que se n'indique l'adreça web.
 • Programa o guia docent de les assignatures (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les quals se sol·licite reconeixement. En cas d'estar publicat en internet, serà suficient que se nindique l'adreça web

En el cas de l'alumnat amb estudis finalitzats de diplomatura Mestre o Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, la Facultat d'Educació té establides les taules de reconeixements següents: Taules d'equivalències

Per a reconeixements procedents d'estudis superiors no universitaris (FP)

 • Certificat de l'expedient acadèmic

La Facultat d'Educació té establides unes taules de reconeixements entre els seus estudis i els estudis de Grau Superior de Formació Professional.(Acord de la Junta de la Facultat d'Educació del 12 de juliol de 2017)

Per a tots els reconeixements serà necessari que el sol·licitant tinga completament superats el cicle formatiu superior de formació professional objecte de reconeixements

Que la nota amb la qual es qualificarà cadascuna d'aquestes assignatures serà la NOTA MITJANA DEL CICLE SUPERIOR que apareix en el certificat de notes d'aquests cicles.

Que només seran objecte d'aquests reconeixements els cicles superiors establits a l'empara de la Llei orgànica 1/1990 (LOGSE) i la Llei orgànica 2/2006 (LOE)

No es realitzarà cap mena de reconeixement des d'FP que no estiga arreplegat en aquests apartats, ni cap reconeixement des d'FP que puga realitzar una altra universitat

RECONEIXEMENTS des del Grau superior d'Educació Infantil (acord del 12 de juliol de 2017)

Assignatures reconegudes en el Grau de Mestre en Educació Infantil des del Cicle Superior de Tècnic Superior d'Educació Infantil :

 • 17103 ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3, 3-6 ANYS)
 • 17107 DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
 • 17106 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
 • 17101 PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS
 • 17211 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES
 • 17312 EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
 • 17301 PRACTICUM I

Aquests reconeixements tindran com a origen el cicle formatiu de Grau Superior en Educació Infantil al complet i per tant en l'origen haurà de posar-se "CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL"

RECONEIXEMENT des del Grau de Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (RD 2048/1995 BOE 9 de febrer de 1996)

Assignatures reconegudes en el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport des del Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives

 • 16517 ESPORTS AMB IMPLEMENTOS
 • 16522 ESPORTS COL·LECTIUS I
 • 16524 ESPORTS INDIVIDUALS I
 • 16531 TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU
 • 16532 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA
 • 16833 FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACIVIDAD FÍSICA I L'ESPORT

Aquests reconeixements tindran com a origen el Cicle superior de Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives i per tant en l'origen haurà de posar-se "CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR de Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives"

RECONEIXEMENT des del Cicle Formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva ( (Acord de la Junta de Facultat d'Educació del 7 de juliol de 2021)

 • 16517 ESPORTS AMB IMPLEMENTOS
 • 16532 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA
 • 16535 ACTIVITAT FÍSICA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
 • 16833 FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT
 • 16834 PRIMERS AUXILIS I FISIOPATOLOGIA DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Aquests reconeixements tindran com a origen el Cicle formatiu de Grau Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i per tant en l'origen haurà de posar-se "CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA"

RECONEIXEMENTS entre el Grau d'Educació Infantil i Primària i el Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives

Segons la taula establida a continuació i qualificant les assignatures amb la qualificació d'origen dels mòduls de Tècnic Superior TAULA.Aquests reconeixements es realitzaran posant com a origen les assignatures que apareixen en la taula.

No es realitzarà cap mena de reconeixement des d'FP que no estiga arreplegat en aquests apartats, ni cap reconeixement des d'FP que puga realitzar una altra universitat

 

RECONEIXEMENTS A APLICAR als estudiants que van iniciar la seua sol·licitud de reconeixements en el grau universitari amb anterioritat al 12 de juliol de 2017 (curs 2017/18)

A tots els estudiants als quals ja se'ls va realitzar algun tipus de reconeixements des de Cicles Superiors AMB ANTERIORITAT Al CURS 2017/18 i sol·liciten nous reconeixements els serà aplicable les taules aprovades per la Junta de Facultat del 25 d'octubre de 2012 i del 10 de desembre de 2012.

En aquests casos es qualificaran les assignatures amb la qualificació d'origen dels mòduls de Tècnic Superior.

 • Reconeixements entre el Grau d'Educació Infantil i el Cicle Formatiu Superior d'Educació Infantil. TAULA
 • Reconeixements entre el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i el Tècnic Superior en Animació d'Actividads Físiques i Esportives: TAULA
 • Reconeixements entre el Grau d'Educació Infantil i Primària i el Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives: TAULA

No es realitzarà cap mena de reconeixement des d'FP que no estiga arreplegat en aquestes taules ni cap mena de reconeixement des d'FP que puga realitzar una altra universitat

 

Per a reconeixements de crèdits per activitat laboral o professional

 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
 • Document expedit per l'ocupador/a en el qual s'especifique les funcions realitzades durant el temps del contracte

En aquest cas, les taxes s'abonaran íntegrament i l'assignatura reconeguda es valorarà amb la qualificació d'APTE

Resolució i notificació dels reconeixements

La resolució adoptada per la Comissió de Reconeixements i Transferència de Crèdits i Avaluació d'Expedients de la Facultat d'Educació es notificarà electrònicament al sol·licitant en el termini màxim de 45 dies naturals, comptats a partir del dia que finalitze el termini de presentació de sol·licituds. La resolució es podrà descarregar a través d'UACloud>e-Administración>Notificacions

L'acceptació definitiva quedarà condicionada a la comprovació de la documentació adjuntada en UACloud. La Facultat d'Educació demanarà la presentació en secretaria de la documentació original per al seu acarament, excepte aquella que estiga signada digitalment.

 

Reclamació i modificació de matrícula

Una vegada rebuda la notificació de la resolució dels reconeixements el/la alumne/a té 10 dies per a:

 • Modificar la seua matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement.

Els reconeixements resultants del període extraordinari no donaran lloc a modificació de matrícula

 • Presentar reclamació motivada davant el president de la Comissió de Reconeixements de la Facultat d'Educació a través d'UACloud >e-Administración>Instància genèrica. La resolució adoptada per la Comissió es notificarà electrònicament

 

Les sol·licituds de reconeixements, en el període extraordinari, d'assignatures de les quals l'alumnat estiga matriculat en el curs 2020-21 seran denegades. Els reconeixements acceptats faran efecte en el curs 2021/22

Pagament de taxes

L'alumne o alumna haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits a incorporar. Excepció: Instrucció per a l'aplicació de l'art. 12 de la Llei 5/2013 de 23 de desembre, Instrucció per a l'aplicació de l'art.16 de la Llei 9/2011

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464