Saltar apartados

Reconeixement i transferències

S'entén per reconeixement l'acceptació per una universitat dels crèdits que, havent sigut obtinguts en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o una altra universitat, són computats en altres diferents a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial. Així mateix, podran ser objecte de reconeixement els crèdits cursats en altres ensenyaments superiors oficials o en ensenyaments universitaris conduents a l'obtenció d'altres títols.

S'entén per transferència de crèdits la inclusió en l'expedient i en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments seguits per cada estudiant de la totalitat dels crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial.

Normativa

Terminis

La Facultat d'Educació obri diferents períodes per a la sol·licitud de reconeixements:

 • En els períodes de matrícula ordinària (juny, juliol i setembre)
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de grau: del 10 de juliol al 15 d'octubre de 2019
   • Sol·licitud de reconeixements d'assignatures de màster:
     • Màster d'Investigació Educativa: de l'11 de juny al 15 d'octubre de 2019
      Màster de Secundària: del 8 de juliol al 15 d'octubre de 2019
     • Matriculats a posteriori se'ls concedeix 10 dies naturals des de la seua matrícula per a sol·licitar reconeixements 
 • Un període extraordinari: del 25 de març al 17 de maig de 2019

 NO S'ADMETRAN SOL·LICITUDS FORA DE TERMINI. L'estudiant podrà rebutjar la concessió d'un reconeixement només en el cas en el qual no haja sol·licitat expressament aquest reconeixement

Sol·licitud

 • En el període extraordinari del 25 de març al 17 de maig de 2019

Es realitzarà a través de formulari on-line del 25 de març al 17 de maig de 2019.

 • En els períodes de matrícula ordinària (juny, juliol i setembre): 

A través d'UA Cloud> Expedient acadèmic> Sol·licitar> Reconeixement de crèdits o convalidacions (d'aquesta forma no apareixeran en matrícula aquelles assignatures de les quals sol·licites reconeixement). Hauràs de fer arribar, a través d'aquest

 formulari on-line 

la documentació corresponent. La documentació sense signatura digital haurà de presentar-se en la Secretaria administrativa de la Facultat d'Educació per a la seua acare dins dels terminis establits de sol·licitud.

Per a reconeixements procedents de FP i de la llicenciatura en Psicopedagogia/Pedagogia en el Màster d'Educació Secundària, s'han de sol·licitar els reconeixements a través d'UACloud  i lliurar la documentació juntament amb el justificant de la sol·licitud de reconeixements en la Secretaria de la Facultat d'Educació. 

  

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL FORMULARI ON-LINE:

Per a reconeixements l'origen dels quals són estudis d'universitats espanyoles

 • DNI, NIE o passaport
 • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes per discapacitat o per pertànyer a família nombrosa, etc. hauràs d'aportar la documentació acreditativa
 • Certificat de l'expedient acadèmic o si els teus estudis d'origen els has cursat en la Universitat d'Alacant, fitxa informativa segellada pel Centre corresponent.
 • BOE del pla d'estudis. En cas d'estar publicat en internet, serà suficient amb que s'indique l'adreça web.
 • Programa o guia docent de les assignatures (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les quals se sol·licite reconeixement. En cas d'estar publicat en internet, serà suficient amb que s'indique l'adreça web. 

En el cas de l'alumnat amb estudis finalitzats de diplomatura Mestre o Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, la Facultat d'Educació té establertes les següents taules de reconeixements: Taules d'equivalències 

Per a reconeixements procedents d'estudis superiors no universitaris (FP)

 • DNI, NIE o passaport
 • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes per discapacitat o per pertànyer a família nombrosa, etc. hauràs d'aportar la documentació acreditativa
 • Certificat de l'expedient acadèmic

La Facultat d'Educació té establides unes taules de reconeixements entre els seus estudis i els estudis de Grau Superior de Formació Professional.

RECONEIXEMENTS A APLICAR als estudiants que ho sol·liciten PER PRIMERA VEGADA a partir 12 de juliol de 2017 (curs 2017/18)

La Junta de la Facultat d'Educació, reunida el 12 de juliol de 2017, estableix el següent en relació als reconeixements procedents d'estudis no universitaris (FP):

 • Serà necessari que el sol·licitant tinga superat completament el Tècnic Superior en Educació Infantil o el Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives per a poder sol·licitar els reconeixements.
 • Que les assignatures reconegudes en el Grau de Maestro en Educació Infantil des del Cicle Superior de Tècnic Superior d'Educació Infantil seran les següents:
  • 17103 ORGANITZACIÓ DE L'AULA D'EDUCACIÓ INFANTIL (0-3, 3-6 ANYS)
  • 17107 DISSENY DELS PROCESSOS EDUCATIUS EN L'EDUCACIÓ INFANTIL
  • 17106 SOCIOLOGIA DE L'EDUCACIÓ
  • 17101 PSICOLOGIA EVOLUTIVA DE 0 A 3 ANYS
  • 17211 DIFICULTATS D'APRENENTATGE I DEL DESENVOLUPAMENT: CARACTERÍSTIQUES EVOLUTIVES
  • 17312 EDUCACIÓ PER Al DESENVOLUPAMENT PERSONAL, SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
  • 17301 PRACTICUM I 
 • Que les assignatures reconegudes en el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport des del Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives (RD 2048/1995 BOE del 9 de febrer de 1996)seran les següents:
  • 16517 ESPORTS AMB IMPLEMENTOS
  • 16522 ESPORTS COL·LECTIUS I
  • 16524 ESPORTS INDIVIDUALS I
  • 16531 TEORIA I PRÀCTICA DE L'ENTRENAMENT ESPORTIU
  • 16532 DIRECCIÓ I GESTIÓ ESPORTIVA
  • 16833 FONAMENTS PEDAGÒGICS DEL JOC EN L'ACIVIDAD FÍSICA I L'ESPORT
 • Que la nota amb la qual es qualificarà a cadascuna d'aquestes assignatures serà la nota mitjana de qualificació dels Cicles Superiors corresponents que apareix en el certificat de notes d'aquests cicles.
 • Que solament seran objecte d'aquests reconeixements els cicles superiors establits a l'empara de la Llei Orgànica 1/1990 (LOGSE) i la Llei Orgànica 2/2006 (LLOE) 
 • Reconeixements entre el Grau d'Educació Infantil i Primària i el Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives: segons la taula establida a continuació i qualificant les assignatures amb la qualificació d'origen dels mòduls de Tècnic Superior TAULA

No es realitzarà cap tipus de reconeixement des de FP que no estiga arreplegat en aquests apartat

 

RECONEIXEMENTS A APLICAR als estudiants que van iniciar la seua sol·licitud amb anterioritat al 12 de juliol de 2017 (curs 2017/18)

A tots els estudiants als quals ja se'ls va realitzar algun tipus de reconeixements des de Cicles Superiors i sol·liciten nous reconeixements els serà aplicable les taules aprovades per la Junta de Facultat del 25 d'octubre de 2012 i del 10 de desembre de 2012.

En aquests casos es qualificaran les assignatures amb la qualificació d'origen dels mòduls de Tècnic Superior.

 • Reconeixements entre el Grau d'Educació Infantil i el Cicle Formatiu Superior d'Educació Infantil. TAULA
 • Reconeixements entre el Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i el Tècnic Superior en Animació d'Actividads Físiques i Esportives: TAULA
 • Reconeixements entre el Grau d'Educació Infantil i Primària i el Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives: TAULA

No es realitzarà cap tipus de reconeixement des de FP que no estiga arreplegat en aquestes taules. 

Per a reconeixements de crèdits per activitat laboral o professional

Per a reconeixements de crèdits per activitat laboral o professional

 • DNI, NIE o passaport
 • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes per discapacitat o per pertànyer a família nombrosa, etc. hauràs d'aportar la documentació acreditativa
 • Informe de vida laboral de la Tresoreria de la Seguretat Social
 • Document expedit per l'ocupador/a en el qual s'especifiquen les funcions realitzades durant el temps del contracte

En aquest cas, les taxes s'abonaran íntegrament i l'assignatura reconeguda es valorarà amb la qualificació d'APTE

 Resolució i notificació dels reconeixements

Una vegada presentada la sol·licitud de reconeixements la Comissió de Reconeixements i Transferència del centre estudiarà cada cas i emetrà una resolució. Es notificarà per escrit aquesta resolució i se sol·licitarà  original i còpia de la documentació presentada en el formulari on-line (a excepció de la documentació amb signatura digital) en la Secretaria administrativa de la Facultat d'Educació.

L'acceptació definitiva quedarà condicionada a la recepció de la documentació sol·licitada

Reclamació i modificació de matrícula

Una vegada rebuda la notificació de la resolució dels reconeixements l'alumne/a té 10 dies per a modificar la seua matrícula d'acord amb el resultat del reconeixement.

Els reconeixements resultants del període extraordinari no donaran lloc a modificació de matrícula.

També podrà presentar reclamació contra la resolució en el termini de 10 dies hàbils una vegada rebuda la notificació.

Es recorda que l'alumnat que haja sol·licitat beca i que obtinga reconeixement de crèdits ha de posar-ho en coneixement de la unitat de beques https://sa.ua.es/va/becas/negociat-de-beques.html

Les sol·licituds de reconeixements, en el període extraordinari, d'assignatures de les quals l'alumnat estiga matriculat en el curs 2018-19 seran denegades. Els reconeixements acceptats surtiran efectes en el curs 2019/20

Pagament de taxes

L'alumne o alumna haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits a incorporar. Excepció: Instrucció per a l'aplicació de l'art. 12 de la Llei 5/2013 de 23 de desembreInstrucció per a l'aplicació de l'art.16 de la Llei 9/2011

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464