Saltar apartados

Taxes acadèmiques

¿Què són les taxes acadèmiques? ¿És el mateix que les taxes administratives?

Les taxes acadèmiques són l'import que s'ha de pagar per matricular-se d'una sèrie d'assignatures que formen part d'un pla d'estudis i que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari.

Les taxes administratives cobreixen el pagament per obertura d'expedient quan s'inicia un estudi, certificats acadèmics, TIU, compulsa de documents, etc.

Tant les taxes acadèmiques com les administratives són fixades anualment per la Generalitat Valenciana.

¿Com i quan pague el meu matricula?

En la Universitat d'Alacant (UA) el sistema de pagament ordinari és en quatre terminis i a través de domiciliació bancària (en qualsevol Banc o Caixa d'Estalvis de la zona única de pagament en euros (SEPA: Single Euro Payments Area).

Per a açò és IMPRESCINDIBLE lliurar l'ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament. El document s'emplena i imprimeix a través de l'UACloud: [Matrícula - Matriculació - Domiciliació].

Si no lliures l'ordre de domiciliació rebràs un SMS notificant-t'ho

Si ja es va presentar aquest document en cursos anteriors i el número de compte segueix sent el mateix no és necessari tornar a presentar-ho.

Es pot optar per realitzar el pagament en un únic termini, indicant-ho en el moment de matricular-te a través d'UA-Cloud>>Matrícula

Una setmana abans del cobrament de cada termini la Universitat t'enviarà un SMS recondándote el cobrament. Es podrà consultar el rebut en UACloud [Pagaments de rebuts].
 • Venciment de l'1º termini:
  • Alumnat de Màster universitari que es matricula en el mes de juny-juliol de 2019 i alumnat de Grau que es matricula al juliol de 2019: 18 de setembre de 2019
  • Alumnat de Grau i Màster universitari que realitza la seua matrícula en el mes de setembre de 2019: 16 d'octubre de 2019
 • Venciment delº 2 termini: 16 de desembre de 2019
 • Venciment delº 3 termini: 17 de febrer de 2020
 • Venciment delº 4 termini: 16 d'abril de 2020

L'import de l'ampliació de la matrícula de les assignatures del segon semestre s'arreplegarà en elº 3 i 4º rebut.

Taxes acadèmiques i administratives

L'import de la matrícula es calcula en funció del nombre de crèdits dels quals et matricules, no del nombre d'assignatures. Tingues en compte que quan et tornes a matricular d'una assignatura per segona o més vegades l'import dels crèdits d'aquesta assignatura s'incrementarà, segons estableix el Decret de Taxes.

El rebut inclou dos tipus de taxes:

Taxes acadèmiques: import dels crèdits matrículados en 1ª, 2ª i successives convocatòries.

Taxes administratives: Obertura d'expedient, expedició de targeta d'identificació universitària (TIU), expedició de certificat de la PAU, segur escolar obligatori i, si escau, segur voluntari.

Les taxes es reparteixen en els quatre terminis de la següent forma:

Primer termini: Taxes administratives i 25% de les taxes acadèmiques

Segon termini: 25% de les taxes acadèmiques

Tercer termini: 25% de les taxes acadèmiques

Quart termini: 25% de les taxes acadèmiques

S'informa que, com a conseqüència del que es disposa en l'art. 6.3 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de Miedidas Fiscals, de Gestió Administrativa i financera, i d'Organització de la Generalitat (DOGV de 29-12-2014), l'alumnat matriculat per segona vegada en Treballs de finalització de Grau i Treballs fi de Màster, se'ls ha d'aplicar la tarifa per crèdit en primera matrícula per una sola vegada en aquest segon any, sempre que no s'hagen presentat al treball en el curs anterior o l'hagen aprovat i tinguen qualificació incompatible per tenir pendent l'acreditació del B1. Si es matricula per tercera vegada s'aplicarà la tarifa perª 3 matrícula.

La Universitat d'Alacant ofereix segur escolar obligatori (per a menors de 28 anys) i assegurances voluntàries. Més informació sobre totes les cobertures.

Bonificacions i exempcions

L'alumnat podrà ser beneficiari de les bonificacions al fet que es refereix l'article 145 de la Llei 12/1997 de taxes de la Generalitat Valenciana, després d'aportar la documentació acreditativa del dret a la bonificació que sol·licita en el moment de l'inici del curs escolar. Si la documentació s'aporta amb posterioritat i ja s'han pagat els rebuts, l'alumnat podrà sol·licitar la devolució del que haja pagat de més després d'aplicar la bonificació.

Les bonificacions poden ser:

 • Per ser membre de FAMÍLIA NOMBROSA:

- De Categoria general: gaudiran d'un descompte del 50% de les taxes de la matrícula.
- De Categoria especial: gaudiran d'un descompte del 100% de les taxes de la matrícula.

Per a poder gaudir d'aquestes bonificacions, l'alumnat haurà de presentar en la Secretaria original i fotocòpia del Títol de Família Nombrosa en el qual conste que el llibre de Família Nombrosa està en vigor, almenys, fins al 31 d'octubre. Per a renovar el Títol de Família Nombrosa en el termini més breu possible, pot anar personalment a la següent adreça:

Direcció territorial de Benestar Social - Secció de Tuteles
C/ Fernando Madroñal, 52, 03007 Alacant
Adreça pàgina web: www.bsocial.gva.es

 • Per tenir alguna MINUSVALIDESA:

Les persones afectades per una discapacitat o minusvalidesa igual o superior al 33% podran sol·licitar l'exempció de taxes de matrícula, per al que hauran de presentar certificació d'aqueixa circumstància.

Els certificats acreditatius hauran d'estar actualitzats. Per a actualitzar-los, hauran de dirigir-se a:

Direcció territorial de Benestar Social - Negociat del Centre de Valoració i Orientació al Discapacitat
C/ Fernando Madroñal, 52 03007 Alacant
Adreça pàgina web: www.bsocial.gva.es

 • Per pertànyer a FAMÍLIES MONOPARENTALS
  • Família monoparental de Categoria Especial %u2192 Exempció total (100%) de les taxes.
  • Família monoparental de Categoria General %u2192 Descompte del 50% de les taxes.

Per a sol·licitar/actualitzar el títol de família monoparental pots dirigir-te a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives

 • Per ser VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

D'acord amb l'article 45.4. de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, gaudiran de l'exempció total les víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició, així com els fills i filles al seu càrrec menors de 25 anys.

Documentació: Segons el previst en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, consituyen mitjà de prova per a l'acreditació:

 1. Qualsevol resolució judicial que reconega, encara que solament siga de forma indiciaria o incidental, l'existència d'un acte de violència sobre la dona previst en aquesta Llei.
 2. Excepcionalment, en absència de la resolució judicial indicada en l'apartat 1, i en tant es dicte la mateixa en el sentit indicat, serà suficient l'informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual es desprenga que existeixen indicis que la demandant és víctima d'aquesta violència.
 • Per ser VÍCTIMA DE BANDES ARMADES I ELEMENTS TERRORISTES:

Les persones afectades per aquesta circumstància podran sol·licitar l'exempció de taxes acadèmiques. Per a açò, hauran de presentar original i fotocòpia del certificat emès pel Ministeri de l'Interior en el qual s'acredite ser víctima de bandes armades i elements terroristes i, en el cas de ser fill/a o cònjuge de la persona reconeguda com a víctima, el llibre de família.

 • Per haver obtingut MATRÍCULA D'HONOR GLOBAL EN SEGUNDO DE BATXILLERAT O PREMI EXTRAORDINARI DE BATXILLERAT:

Les persones que es troben en aquestes circumstàncies estaran exemptes de les taxes acadèmiques, per una sola vegada, el primer curs que inicien els estudis universitaris. Per a açò hauran de lliurar una fotocòpia acarada del certificat corresponent en la Secretaria de la Facultat el mateix dia en què realitzen la matrícula.

Per haver obtingut MATRÍCULA D'HONOR en una o diverses assignatures de les matriculades en el mateix estudi i en el curs acadèmic immediat anterior. Aquest descompte s'aplica automàticament en la matrícula.

 • Haver-hi estat subjecte/a a el sistema de protecció de menors o al sistema judicial de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat, acreditat per la Consellería competent en matèria de protecció de menors, o mitjançant la sentència en la qual puguen aplicar-se mesurades de reeducació.
 • Estar en situació d'exclusió social, acreditat per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

¿Què ocorre si no pague la meua matrícula?

L'impagament d'algun d'aquests terminis comportarà l'anul·lació automàtica de la matrícula sense dret al reintegrament de les quantitats abonades.

Si la matrícula s'anul·la per impagament, el pròxim curs que vulgues matricular-te no podràs fraccionar el pagament i hauràs de pagar el total de la matrícula en un únic rebut i en un termini de deu dies explicats des de l'endemà de realitzar la matrícula.

Si et presentes a examen i constes en actes de l'assignatura de la qual t'has examinat amb qualificació definitiva i no has pagat l'import de la teua matrícula en els terminis establits, es procedirà al bloqueig del teu expedient, sent exigit com a requisit per a desbloquejar-ho el previ pagament de l'import de les taxes de matrícula. Si no pagues s'anul·larà la matrícula.

L'anul·lació de la matrícula afecta a totes i cadascuna de les assignatures i crèdits en els quals figures matriculat, amb la consegüent nul·litat dels efectes acadèmics que, si escau, s'hagueren produït.

¿Hi ha una quantitat mínima de matrícula?

El mínim que hauràs de pagar per la teua matrícula, en concepte de taxes acadèmiques, és de 300 %u20AC (150 %u20AC si eres família nombrosa). Se't cobrarà aquesta quantitat encara que et matrícules d'un nombre d'assignatures l'import de les quals siga inferior.

No s'aplicarà aquest mínim si l'import dels crèdits totals que tens pendents per a finalitzar els estudis no supera aquesta quantitat mínima. Si per a complir aquesta excepció has de reconèixer crèdits, hauràs de fer-ho abans de l'emissió dels rebuts de matrícula. Així com en les matrícules reduïdes en atenció a una discapacitat.

¿He de pagar el reconeixement de crèdits?

En cas que vulgues sol·licitar el reconeixement d'estudis realitzats en l'estranger, hauràs d'abonar una taxa prèvia al reconeixement en concepte d'estudi d'aqueix expedient. El rebut es facilitarà en la Secretaria del Centre.

En tots els casos, una vegada resolts els reconeixements, s'haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits en el teu estudi, sense perjudici de les exempcions i bonificacions que et corresponguen (les mateixes que per a la matrícula de les assignatures).

No es pagarà en aquells casos que el reconeixement siga per un procés d'adaptació d'estudis en extinció sense finalitzar als estudis de Grau que els substitueixen.

Pel reconeixement d'experiència professional o laboral i/o per ensenyaments universitaris no oficials, s'haurà d'abonar el 100% del valor dels crèdits de l'estudi.

Si sol·licite beca, ¿puc pagar en un únic termini?

No. Si sol·licites beca la forma de pagament serà de 4 terminis domiciliats. Apareixeran rebuts amb 0 %u20AC i en cas de denegació de beca, l'import total de la matrícula serà distribuït entre els terminis de pagament que resten per passar a cobrament a partir del moment de la denegació.

Si només s'han de pagar les taxes administratives i aquestes s'inclouen en el primer pagament, només es realitzarà el cobrament del primer termini, fins que es resolga la beca.

Si a més de les taxes administratives s'han de pagar taxes acadèmiques (per conceptes que no inclou la beca, com a assignatures amb segona matrícula), l'import es repartirà entre els 4 terminis, fins que es resolga la beca.

Serà necessari, per tant, lliurar l'ordre de domiciliació bancària degudament emplenada i signada.

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464