Saltar apartados

Trasllats expedients Graus

 • DESCRIPCIÓ

És el procediment mitjançant el qual es regula l'accés d'un/a estudiant que ja va iniciar estudis universitaris, no els va finalitzar i desitja continuar estudiant els mateixos estudis o uns altres en la mateixa o a una altra universitat.

 • NOMBRE DE PLACES
  • Grau en Mestre Educació Infantil: 20 places
  • Grau en Mestre Educació Primària: 20 places
  • Grau en Ciències de les Activitat Física i l'Esport: 10 places 
 • REQUISITS

Els qui hagen cursat estudis universitaris oficials espanyols parcials (tant anteriors com actuals) i desitgen accedir a estudis de grau en aquesta Facultat, podran ser admesos o admeses si reuneixen els següents requisits (de no complir-se aquests requisits es podrà accedir a través del procés general de preinscripció):

 1. Que es reconeguen almenys 30 crèdits en l'estudi de grau en el qual sol·licita l'admissió procedents d'un altre estudi universitari.
 2. Tenir una qualificació igual o superior a la de l'última persona admesa en preinscripció en la Universitat d'Alacant per a aqueix estudi pel seu mateix contingent, corresponent al curs 2018-19. Notes de tall

En el cas que queden vacants, s'aplicarà el següent barem a aquelles peticions que reunisquen el requisit 1) però no reunisquen el requisit 2).

Atenció: És imprescindible complir amb el requisit 1 (que es reconeguen almenys 30 crèdits) per a poder ser baremat

Valoració d'aquestes sol·licituds

Puntación màxima que es pot aconseguir: 20 punts

 1. Nota accés a la universitat dels estudis que cursa actualment (de 0 a 14)
 2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (assignatures superades) dels estudis universitaris que el/l'estudiant està cursant actualment:
  • Nota mitjana d'aprovat (5-6.99): 2 punts
  • Nota mitjana de notable (7-8.99): 4 punts
  • Nota mitjana d'excel·lent (9-10): 6 punts

Adjudicació de les places

L'adjudicació de les places disponibles es realitzarà d'acord amb la puntuació obtinguda per cada estudiant.

OBSERVACIONS
Per al càlcul del reconeixement de crèdits i de la nota mitjana de l'expedient es tindrà en compte únicament les qualificacions que figuren en el certificat acadèmic que aporte el/l'estudiant en el moment de la sol·licitud. Per tant, en cap cas es valoraran qualificacions obtingudes o presentades després del tancament del termini de sol·licituds.
No obstant açò, en el cas de ser admès/a i realitzar la matricula, podrà sol·licitar, en el termini oficial que s'establisca, el reconeixement de noves assignatures que haja superat en la seua titulació d'origen.
L'alumnat no admès per aquest procediment podra sol·licitar l'accés pel sistema general (Preinscripció).

 • TERMINIS
  • Termini de sol·licitud: es realitzarà a través de formulari on-line. Del 25 de març al 17 de maig de 2019
 • DOCUMENTACIÓ A APORTAR EN EL FORMULARI ON-LINE
  • DNI, NIE o passaport
  • Si tens dret a alguna bonificació o exempció de taxes per discapacitat, família nombrosa, etc. cal aportar la documentació acreditativa.
  • Certificat de l'expedient acadèmic o fitxa informativa.
  • Documentació que li done accés a la universitat.(targeta PAU, Formació Professional, etc)
  • BOE del pla d'estudis. En cas d'estar publicat en internet, serà suficient que s'indique l'adreça web.
  • Programa o guia docent de les assignatures (del curs acadèmic en el qual es van superar) de les quals se sol·licite reconeixement. En cas d'estar publicades en internet, serà suficient que s'indique l'adreça web.

 

 • RESOLUCIÓ PROVISIONAL

La resolució provisional es publicarà en aquesta web i assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants

L'alumnat admès en la resolució provisional haurà d'aportar original i còpia de la documentació presentada en el formulari on-line (a excepció de la documentació amb signatura digital) en la Secretaria administrativa de la Facultat d'Educació, en el termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional. Horari d'atenció al públic. Durant aquest mateix termini es podrà presentar reclamació davant el president de la Comissió de Reconeixement de la Facultat d'Educació.

Resolució provisional (publicada el 7 de juny de 2019)

 

 • RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Finalitzat el termini de reclamacions i de presentació de documentació a la resolució provisional, es publicarà en aquesta web la resolució definitiva, que assortirà efectes de notificació a les persones sol·licitants.

Les crides de llista d'espera s'aniran realitzant a mesura que queden vacants. S'enviarà per correu electrònic (a l'adreça electrònica indicada en el formulari on-line de sol·licitud) la informació necessària per al lliurament de documentació i posteriors tràmits. La data límit establida per a les crides és el 15 de juliol.

Resolució definitiva (publicada el 26 de juny de 2019) 

La facultat comunicarà, a les persones admeses, la resolució favorable i informe dels crèdits reconeguts. Una vegada admès/a, l'estudiant haurà de sol·licitar el trasllat del seu expedient d'origen.

Perquè aquests crèdits figuren en l'expedient, el/l'estudiant haurà d'abonar el 25% del valor dels crèdits a incorporar. Excepció: Instrucció per a l'aplicació de l'art. 12 de la Llei 5/2013 de 23 de desembre.

El pagament es realitzarà abans del 15 de juliol. L'impagament d'aquests crèdits suposarà la inadmissió a l'estudi sol·licitat

L'admissió definitiva quedarà condicionada a la recepció del certificat oficial de trasllat i a la comprovació del compliment dels requisits d'accés

 

 

 

Secretaria. Facultat d'Educació


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464